DISCLAIMER

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.roos.nl

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel de Roos zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website, kan de Roos niet instaan voor de juistheid, volledigheid en/of actualiteit van de geboden informatie.

De Roos behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op deze website aangeboden informatie met uitzondering de direct geplaatste informatie van onze huurders. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Roos. Het is u wel toegestaan de informatie op deze website af te drukken en/of te downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.


PRIVACY STATEMENT

De Roos vindt de bescherming van persoonsgegevens belangrijk. Wij streven dan ook naar een zorgvuldige verwerking van uw persoonsgegevens alsmede naar een transparante en duidelijke informatieverschaffing hierover. Met dit Privacy Statement verschaffen wij u deze informatie.

Contactgegevens  

De Roos is gevestigd aan de PC Hooftstraat 183, 1071 BW te Amsterdam. Telefonisch kunt u ons bereiken op 020 – 6890081 en per e-mail via info@roos.nl.

Dit Privacy Statement is van toepassing op:

 • potentiële cliënten, cliënten en relaties van de Roos;
 • leveranciers van de Roos;
 • sollicitanten bij de Roos.

Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten en student-stagiaires geldt dit Privacy Statement niet.

 1. Potentiële cliënten, cliënten en relaties van de Roos

1.1.      Persoonsgegevens (waarom?)

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de uitvoering van onze dienstverlening.

1.2.      Persoonsgegevens (welke?)

De Roos zal slechts die persoonsgegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. Wij verwerken veelal de volgende persoonsgegevens:

Persoonsgegevens door ons verkregen/gegenereerd tijdens uw bezoek aan onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens ingevuld op contactformulieren of andere webformulieren;
 • contactgegevens verstrekt tijdens kennismakingsgesprekken, events, seminars etc. zoals gegevens vermeld op visitekaartjes.

Persoonsgegevens verkregen/gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsbrieven, commerciële e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • IP-nummer;
 • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en de wijze waarop door de website wordt genavigeerd;
 • of u een nieuwsbrief of commerciële e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.

1.3.      Persoonsgegevens (waarvoor?)

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt gegeven.

Het onderhouden van contact met u:

 • Uw contactgegevens worden bijgehouden in ons klantsysteem en kunnen worden gebruikt voor onder meer het verzenden van nieuwsbrieven, updates, uitnodigingen voor events en seminars en het toezenden van informatie die u aan ons hebt gevraagd.

Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties:

 • Wij vinden het belangrijk u te benaderen met informatie die voor u relevant is. Om dit mogelijk te maken, combineren en analyseren wij de bij ons beschikbare persoonsgegevens. Op basis daarvan bepalen we welke informatie en kanalen relevant zijn en welke momenten het meest geschikt zijn voor het verstrekken van informatie of het tot stand brengen van contact.

Het maken van gebruikersstatistieken:

 • De gebruikersstatistieken van de website stellen ons in staat een beeld te krijgen van onder meer de aantallen bezoekers, de duur van het bezoek, welke delen van de website worden bekeken en het click-gedrag. Het betreft generieke rapportages, zonder informatie over individuele personen. De verkregen informatie gebruiken wij om de website te verbeteren.

Het verbeteren en beveiligen van onze website roos.nl.

1.4.     Bewaartermijn

De Roos zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doeleinden te verwerken waarvoor uw gegevens worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, tenzij de Roos op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

 1. Leveranciers van de Roos

2.1.      Persoonsgegevens (waarom?)

Indien wij een zakelijke relatie aangaan met een leverancier die aan ons goederen en diensten levert ten behoeve van de bedrijfsvoering kunnen daarbij persoonsgegevens worden verwerkt.

2.2.     Persoonsgegevens (welke?)

Veelal de volgende persoonsgegevens zullen worden verwerkt:

 • NAW-gegevens en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokken leverancier;
 • gegevens met het oog op het doen van leveringen en bestellingen of het verlenen van diensten;
 • gegevens met het oog op het berekenen en vastleggen van inkomsten en uitgaven, het doen van betalingen en het innen van vorderingen;
 • gegevens voor het onderhouden van contacten met de leveranciers;
 • andere dan de hierboven bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

2.3.     Persoonsgegevens (waarvoor?)

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • het verwerken van facturen en het doen van betalingen;
 • het onderhouden van het zakelijk netwerk van de Roos;
 • het plaatsen van bestellingen;
 • het onderhouden van contacten door de verantwoordelijke met de leveranciers;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

2.4.     Grondslag

De Roos verwerkt bovengenoemde persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:

 • de uitvoering van een overeenkomst met leveranciers;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • een gerechtvaardigd belang;

2.5.     Bewaartermijn

De persoonsgegevens of gegevensdragers waarop persoonsgegevens staan, die wij nodig hebben om als organisatie aan onze wettelijke administratieplicht te voldoen, zoals facturen, bewaren wij gedurende uiterlijk twee jaar na beëindiging van de relatie met de leverancier, tenzij er sprake is van een langere wettelijke bewaartermijn, zoals zeven jaar voor financiële administratie.

 1. Sollicitanten bij de Roos

3.1.      Persoonsgegevens (waarom?)

Indien u bij ons solliciteert heeft de Roos een gerechtvaardigd belang om bovengenoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk om de sollicitatieprocedure goed te laten verlopen.

3.2.     Persoonsgegevens (welke?)

De Roos verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:

 • NAW-gegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens, alsmede bankrekeningnummer van de betrokkene;
 • nationaliteit en geboorteplaats;
 • gegevens betreffende gevolgde en te volgen opleidingen, cursussen en stages;
 • gegevens betreffende de functie waarnaar gesolliciteerd is;
 • gegevens betreffende de aard en inhoud van de huidige dienstbetrekking, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • gegevens betreffende de aard en inhoud van de vorige dienstbetrekkingen, alsmede betreffende de beëindiging ervan;
 • andere gegevens met het oog op het vervullen van de functie, die door de betrokkene zijn verstrekt of die hem bekend zijn;
 • andere dan de hierboven bedoelde gegevens waarvan de verwerking wordt vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van een andere wet.

3.3.     Persoonsgegevens (waarvoor?)

Bovengenoemde persoonsgegevens worden verwerkt voor:

 • de beoordeling van de geschiktheid van betrokkene voor een functie die vacant is of kan komen;
 • de interne controle en de bedrijfsbeveiliging;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet;
 • het kunnen opnemen van contact met u voor het maken van een afspraak of het geven van een terugkoppeling;
 • het kunnen beoordelen van uw profiel voor de functie waarnaar u heeft gesolliciteerd.

3.4.     Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden verwijderd op een daartoe strekkend verzoek van u, maar in ieder geval uiterlijk vier weken nadat de vacature is vervuld, tenzij u toestemming geeft om uw persoonsgegevens langer te bewaren.

 1. Persoonsgegevens (delen met derden?)

De Roos zal uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze diensten of voor de in deze Privacy Statement opgesomde doeleinden. Ook zouden wij uw persoonsgegevens kunnen delen met derden indien wij op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn persoonsgegevens door te geven aan daartoe bevoegde instanties.

 1. Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de Roos en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben te sturen, naar u of een andere – door u genoemde – organisatie.

Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt overdragen, wijzigen of verwijderen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met de Roos. Dit kan op de volgende manieren:

 • per brief via het hiervoor genoemde adres (zie contactgegevens);
 • per e-mail via info@roos.nl;
 • telefonisch via het telefoonnummer 020-6890081.

Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek te reageren.

Als u klachten heeft over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, dan kunt u eveneens contact opnemen met bovenstaande. Wij helpen u graag met het vinden van een oplossing. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan kunt u zich altijd wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Beveiliging

Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen om zo onrechtmatig gebruik zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verlies tegen te gaan. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen.

 1. Cookies en IP-adressen

De Roos stelt zich tot doel de privacy van haar website bezoekers te waarborgen. De Roos maakt gebruik van cookies op haar website. De website van Roos maakt geen gebruik van tracking cookies of advertentie cookies. Het gebruik van cookies kan worden geblokkeerd door de instellingen in uw webbrowser aan te passen.

Een IP-adres is een nummer dat automatisch wordt toegewezen aan een computer wanneer deze op het internet wordt aangesloten. Een IP-adres bestaat uit een reeks van vier groepen van maximaal 3 getallen. Bij het verzamelen van de statistieken wordt het IP-adres van website bezoekers geanonimiseerd door het laatste getal in de reeks te verwijderen.

 1. Veranderingen

De Roos kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacy Statement. Het meest actuele Privacy Statement is te allen tijde in te zien op onze website.

 1. Toepasselijk recht

Op eventuele geschillen die voortvloeien uit dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing.

Versie: 1.0, 25 mei 2018, 1 december 2021