HUURVOORWAARDEN

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN STICHTING DE ROOS

Verhuur Stichting de Roos
P.C. Hooftstraat 183
1071 BW Amsterdam

1. ALGEMEEN

1.1.Deze Algemene Huurvoorwaarden zijn van toepassing op alle huurovereenkomsten (hierna: reserveringen), offertes voor het ter beschikking stellen van ruimtes binnen Stichting de Roos (hierna: de Roos) en de daarmee verband houdende catering, diensten en (technische) faciliteiten door de Roos. Indien bepalingen van de reservering afwijken van die van de Algemene Huurvoorwaarden, gaan de bepalingen van de reservering voor.

1.2.Uitgebrachte offertes zijn 10 dagen geldig. De offerte kan per mail bij de Roos worden omgezet in een bevestiging. Graag ontvangt de Roos de bevestiging bijtijds, zodat de Roos de gehuurde ruimte en gewenste faciliteiten zo goed mogelijk kan voorbereiden. Indien binnen 10 dagen geen reservering tot stand komt, vervalt de offerte automatisch. Mocht zich binnen 10 dagen een andere belangstellende aandienen voor eenzelfde datum en ruimte, dan neemt de Roos contact op om de (toekomstig) huurder maximaal 24 uur in de gelegenheid te stellen om de offerte te accepteren, bij gebreke waarvan de offerte automatisch vervalt, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de offerte of email correspondentie.

1.3.Voorwaarden van de huurder en eventuele derden zijn van toepassing uitgesloten.

2. AANVAARDING EN WIJZIGINGEN

2.1.Huurder verklaart de in de reservering vermelde ruimte op de aangegeven datum in huur te aanvaarden tegen de in de reservering vermelde huurprijs.

2.2.De huurperiode is conform hetgeen in de reservering is afgesproken. Overschrijding van de huurperiode is uitsluitend mogelijk na toestemming van de Roos. De extra kosten (zaalhuur en/of kosten voor ondersteunende middelen/diensten) die deze overschrijding met zich meebrengt, zullen worden doorberekend aan de huurder.

2.3.Huurder dient het doel van de bijeenkomst/activiteit volledig en eerlijk weer te geven. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Roos is het Huurder niet toegestaan het gehuurde te gebruiken voor een ander doel dan waarvoor het gehuurd is en welk doel daarbij aan de Roos is medegedeeld.

2.4.de Roos is gerechtigd toezicht uit te oefenen op de in het gehuurde bijeenkomst/activiteit in die zin dat zij gerechtigd is activiteiten te weigeren of te verbieden als deze strafbaar zijn, naar haar oordeel kwetsend zijn voor personen of groepen en/of niet voldoen wordt aan de algemene normen van openbare orde, fatsoen en veiligheid. Bovendien kan de Roos een huurder weigeren en/of activiteiten verbieden of stop zetten als deze strijdig zijn met de doelstelling, belang of goede naam van de Roos dan wel in strijd zijn met de huisregels van de Roos. In dit geval is de Roos gerechtigd de in artikel 6 lid 3 genoemde kosten in rekening te brengen.

2.5.Tot uiterlijk een week voorafgaand aan de huurperiode kan Huurder de gewenste ruimte, invulling catering en/of technische faciliteiten wijzigen indien dit facilitair gezien mogelijk is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld in de reservering. Wijzigingen in en aanvullingen op de reservering of de Algemene Huurvoorwaarden kunnen alleen schriftelijk (per email) en eenstemmig door partijen worden overeengekomen.

3. GEHUURDE 

3.1.Behoudens overmacht, stelt de Roos het gehuurde op de in de reservering aangegeven datum ter beschikking aan de huurder ten behoeve van de door huurder te organiseren bijeenkomst / activiteit.

3.2.de Roos is gerechtigd om Huurder een andere ruimte aan te bieden dan volgens de reservering zou dienen te geschieden.

3.3.De geldende ARBO-wetgeving is te allen tijde van toepassing in de Roos.

3.4.Het is niet toegestaan te roken binnen de Roos.

4. HUURDER

4.1.Het is de Huurder verboden de verhuurde ruimte met al wat daarbij hoort zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Roos geheel of ten dele aan derden in gebruik af te staan, op welke wijze dan ook, al dan niet tegen betaling. In het geval dat de Roos de in voorgaande bedoelde schriftelijke toestemming verleent, draagt Huurder zorg voor dat tussen hem en de derde gebruiker de bepalingen van deze Huurvoorwaarden gelden en worden nageleefd. Huurder blijft jegens de Roos volledig aansprakelijk.

4.2.Behoudens schriftelijke toestemming van de Roos mag de Huurder geen verandering aanbrengen in het Gehuurde en zal niet op of in vloeren, muren, en gevels e.d. worden geplakt, gehakt, geboord of gespijkerd worden. Na het gebruik, maar binnen de overeengekomen huurperiode, dient het Gehuurde door Huurder te worden opgeleverd in de staat waarin deze voor gebruik verkeerde.

4.3.Huurder zal zich gedragen naar de bepalingen van de wet en de plaatselijke verordeningen, alsmede naar de gebruiken betreffende huur en verhuur en de voorschriften/huisregels van de Roos. Eveneens dient Huurder de mondelinge en schriftelijke aanwijzingen door of namens de Roos gegeven in het belang van een behoorlijk gebruik van het gehuurde in acht te nemen. Huurder vrijwaart de Roos voor alle aanspraken van derden als Huurder deze verplichtingen schendt.

4.4.Overlast aan de omgeving (binnen en buiten de Roos) dient te worden voorkomen. de Roos bevindt zich in een drukbevolkt gedeelte van de binnenstad en de Roos is zuinig op haar goede relatie met de buren.

4.5.Huurder zal brandblusvoorzieningen, vluchtwegen en nooddeuren in het Gehuurde te allen tijde vrijhouden.

5. BETALING

5.1.De huidige prijzen voor zaalhuur en faciliteiten worden en zijn op de website van de Roos gepubliceerd. In beginsel vindt indexering van huurprijzen plaats per 1 september van elk kalenderjaar.

5.2.Voorafgaand aan de huurperiode wordt een voorschotfactuur van 50% van de totale huursom verstuurd aan de Huurder. Deze voorschotfactuur dient voorafgaand aan de huurperiode en in ieder geval binnen 14 dagen na verzending van de factuur betaald te zijn. De restbedragen voor overige kosten worden in een eindfactuur opgenomen. Deze eindafrekening dient ook binnen 14 dagen te zijn voldaan.

5.3.Bij niet betaling binnen 14 dagen, behoudt de Roos zich het recht voor om aan Huurder de wettelijk vastgestelde rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsmede (buitengerechtelijke) incassokosten.

6. OPTIE EN ANNULERING

6.1.Huurder kan bij beschikbaarheid een optie laten plaatsen. Deze optie geldt voor maximaal 10 dagen. Indien binnen deze periode geen reservering tot stand komt, vervalt de optie automatisch. Mocht een andere belangstellende voor eenzelfde datum en ruimte zich aandienen, dan neemt Roos contact op met de Optant. De Optant wordt vervolgens maximaal 24 uur in de gelegenheid gesteld om de optie om te zetten in een reservering, bij gebreke waarvan de optie automatisch vervalt.

6.2.Huurder kan uitsluitend schriftelijk (waaronder via email) de reservering annuleren.

6.3.Indien Huurder de reservering annuleert, heeft de Roos het recht Huurder de volgende vergoeding in rekening te brengen:
• Bij annulering meer dan twee weken voor aanvang van de huurperiode wordt geen vergoeding in rekening gebracht. Indien de voorschotfactuur reeds voldaan is door Huurder, wordt deze terugbetaald door de Roos;
• Bij annulering binnen twee weken tot een week voor aanvang van de huurperiode wordt 50% van de zaalhuur in rekening gebracht c.q. de reeds voldane voorschotfactuur niet terugbetaald.
• Bij annulering 1 week of korter voor aanvang van de huurperiode wordt 75% van de zaalhuur in rekening gebracht;
• Bij annulering 1 dag voor aanvang van de huurperiode wordt de volledig overeengekomen huurprijs in rekening gebracht (inclusief kosten voor catering en kosten voor extra voorzieningen).

6.4.In het geval de Huurder niet komt opdagen, geldt dezelfde regeling als genoemd in artikel 6 lid 3 met betrekking tot een annulering van 1 dag voor aanvang.

6.5.Wanneer de terbeschikkingstelling van het Gehuurde niet mogelijk is als gevolg van een oorzaak buiten de schuld van de Roos, zal de overeenkomst ten aanzien van het desbetreffende evenement door beide partijen als vervallen worden beschouwd, zonder dat de tussenkomst van de rechter daartoe is vereist en wordt, voor zover nodig, wederzijds afstand gedaan van elk recht op schadevergoeding.

6.6.Indien zich gedurende de verhuurtermijn een calamiteit voordoet, dan wel een dreiging daartoe aanwezig is, zulks ter beoordeling van de Roos, zal de verhuurtermijn ten aanzien van het betreffende bijeenkomst/activiteit met onmiddellijke ingang geacht worden te zijn geëindigd. de Roos is niet aansprakelijk voor eventueel door Huurder geleden schade.

7. AANSPRAKELIJKHEID 

7.1.De Roos is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal, vermissing of beschadiging van op het Gehuurde aanwezige zaken van Huurder en/of personen die het Gehuurde op uitnodiging van Huurder betreden en/of derden.

7.2.Huurder is aansprakelijk voor alle toegebrachte schade aan het Gehuurde, goederen en personen van de Roos en derden, veroorzaakt door het handelen en/of nalaten van Huurder of door de Huurder ingehuurde derde partijen of door personen die het Gehuurde op uitnodiging van Huurder betreden.

7.3.Toegebrachte schade door Huurder en/of toeleveranciers en/of personen die het Gehuurde op uitnodiging van Huurder betreden aan de eigendommen van Roos, leidt tot een vordering van de Roos die terstond opeisbaar is.

7.4.Behoudens deze Algemene Huurvoorwaarden, is enige aansprakelijkheid uit hoofde van welke grondslag dan ook die op de Roos rust gelimiteerd tot het totaalbedrag dat Huurder verschuldigd is aan Roos onder de huurovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

8. TECHNIEK

8.1.Indien gewenst, kan gebruik worden gemaakt van de (standaard) techniek van de Roos. Dit dient tijdig te worden doorgegeven. Gebruik van door Huurder mee te brengen apparatuur dient te gebeuren in overleg met de Roos.

8.2.Technische installaties worden uitsluitend bediend door of onder toezicht van de Roos. de Roos is niet aansprakelijk voor schade door technische storingen, tenzij door opzet of grove schuld van de Roos of haar personeel.

8.3.Tijdelijke extra aansluiting voor communicatie- en/of energievoorzieningen mogen slechts worden aangebracht door of onder verantwoording van de Roos voor rekening van Huurder.

8.4.Muziek in welke vorm dan ook is alleen toegestaan na toestemming van de Roos.

9. OPSLAG 

9.1.Opslag van goederen door de Huurder dient altijd in overleg te gaan met de Roos en tot het hoogst noodzakelijke beperkt te blijven. De plaats van opslag kan zonder toestemming van de Huurder door de Roos gewijzigd worden.

10. HORECA / CATERING

10.1.Indien gewenst, kan gebruik worden gemaakt van de catering van de Roos. Dit dient tijdig te worden doorgegeven. De kosten hiervan zijn niet inbegrepen in de huurprijs en worden naast de huurprijs in rekening gebracht bij Huurder. Het is de Huurder, zonder toestemming van de Roos, niet toegestaan consumptieartikelen, dranken e.d. in het Gehuurde te verstrekken, verkopen of te doen verkopen door derden. Het is verboden alcohol en/of andere dranken mee de Roos in te nemen.

11. PUBLICITEIT

11.1.Iedere vorm van promotie en/of publiciteit, in welke vorm dan ook, die refereert aan een bijeenkomst/evenement in het Gehuurde, is toegestaan in overleg met de Roos.

11.2.In verband met de privacy is het Huurder zonder voorafgaande toestemming van de Roos niet toegestaan te filmen en/of te web streamen en/of geluidsopnamen te maken. Huurder dient de instructies van de Roos in dit verband strikt in acht te nemen.

12. ONTBINDING

12.1.Indien de Huurder zijn verplichting tot betaling niet nakomt, of anderszins in strijd met de huurovereenkomst of deze algemene huurvoorwaarden of huisregels handelt, kan de Roos zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder nadere ingebrekestelling de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden, onverminderd haar recht op schadevergoeding. De Roos is nimmer aansprakelijk voor de schade en/of kosten die voor de Huurder voortkomen uit een vroegtijdige beëindiging van de huurovereenkomst.

13. PRIVACY

13.1.Stichting de Roos respecteert de privacy van bezoekers en gaat zorgvuldig om met persoonsgegevens van bezoekers in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer informatie hierover is te vinden in de privacyverklaring op de website van de Roos.

14. RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE 

14.1.Op alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de huurovereenkomst is exclusief Nederlands recht van toepassing.

14.2.Alle geschillen die voortvloeien uit of in verband met de huurovereenkomst zullen exclusief worden beslecht door de Rechtbank Amsterdam.

versie 1 september 2018